Bài đăng

Phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh trung học phổ thông qua hệ thống bài tập chương Este-Lipit

KHẢO SÁT NỘI DUNG GIẢNG DẠY HÀNH ĐỘNG NGÔN TỪ TRONG CÁC GIÁO TRÌNH DẠY TIẾNG VIỆT NHƯ MỘT NGOẠI NGỮ HIỆN NAY

Biên soạn tài liệu hướng dẫn học và tổ chức hoạt động dạy học về "Dòng điện trong các môi trường" theo mô hình trường học mới VNEN

Phát triển năng lực sử dụng ngôn ngữ cho học sinh lớp 11 qua giờ thực hành tiếng Việt

Xây dựng nội dung rèn luyện năng lực dạy học cho sinh viên ngành sư phạm sinh học trong quá trình thực tập sư phạm ở trường phổ thông

Quản lý nhà nước về cơ sở lưu trú du lịch ở Việt Nam trong xu thế hội nhập

Hệ thống hóa cơ sở khoa học về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực lưu trú du lịch. Xác định xu hướng phát triển của cơ sở lưu trú du lịch trong khu vực và trên thế giới, đưa ra một số kinh nghiệm quản lý nhà nước chuyên ngành lưu trú du lịch của một số nước trong khu vực. Phân tích thực trạng cơ sở lưu trú du lịch ở Việt Nam và công tác quản lý nhà nước của ngành du lịch đối với lĩnh vực lưu trú du lịch trong bối cảnh hội nhập, làm rõ những cơ hội và thách thức gặp phải. Trình bày một số giải pháp và kiến nghị nhằm tăng cường quản lý nhà nước về cơ sở lưu trú du lịch như: Đẩy mạnh cải cách hành chính mạnh mẽ theo hướng đổi mới bộ máy quản lý nhà nước tinh gọn, tránh trùng lặp, xây dựng cơ chế chịu trách nhiệm, phân cấp, phân quyền cho địa phương và đẩy mạnh cổ phần hóa, tận dụng mọi nguồn lực để phát triển; triển khai điều chỉnh quy hoạch, chiến lược phát triển hệ thống cơ sở lưu trú du lịch trong chiến lược phát triển của du lịch nói riêng và kinh tế xã hội nói chung; triển kha…